Methodiek

Preventie en vroegsignalering                                                                                                                                                                     Bij trauma-problematiek is het belangrijk dat de diagnose in een vroeg stadium wordt vastgesteld. Een enkelvoudig trauma is goed te behandelen, maar kan een leven ernstig en langdurig ontregelen.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)                                                                                                        
EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van traumatische of andere ingrijpende ervaringen. Wij passen EMDR toe in de eigen taal (Arabisch, Koerdisch, Russisch) parallel aan Cognitieve Gedragstherapie of Interpersoonlijke Psychotherapie. Voorafgaand bieden wij grondige cultureel georiënteerde psycho-educatie aan en uitleg over de technische inhoud van de de handelingen, zodat de toepassing van EMDR begrijpelijk en dichtbij de cliënt blijft.

InterventionToolbox (i-Toolbox) voor PTSS
De i-Toolbox geeft de cliënt inzicht in de persoonlijke situatie. Van weerstand naar veerkracht. Van een doos vol obstakels, chaos en gefragmenteerde, ongrijpbare verhalen naar een persoonlijke schatkist gevuld met eigen kracht, inzicht in het levensverhaal, nieuwe structuur en interesses. Uiteindelijk versterkt dit de autonomie, het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het herstel van eigenwaarde. De i-Toolbox is ontwikkeld door Aram Hasan, transcultureel psychiater en psychotraumatherapeut en verder uitgewerkt in samenwerking met zijn collega’s bij het Coteam.

Groepsmethode; Oriëntatie, motivatie en een betere toekomst                                                                                                 Gebaseerd op de i-Toolbox, de methode is ontwikkeld door Aram Hasan. Het doel van de methode is het bevorderen van autonomie en motivatie bij de cliënt. Ook in de groepstherapie ligt de focus op het versterken van de gezonde en positieve kant van de cliënt. Daarbij leert de cliënt zijn of haar hulpvraag te formuleren. De bedoeling is dat er een verandering teweeg wordt gebracht van een passieve naar een actieve houding. Groepsgrootte van 8 tot 10.

Fases in de methode, inzicht, overzicht en uitzicht in:

 1. Wat is er met mij aan de hand?
 2. Wat is mijn huidige situatie?
 3. Wat wordt er van mij verwacht?
 4. Wat kan ik zelf en welke hulp en ondersteuning kan ik verwachten van anderen?

Middelen

 1. i-Toolbox
 2. Multimedia (film, eigen taal)
 3. Lichaamsgerichte oefeningen (ademhaling en ontspanning)
 4. Persoonlijke tekeningen

Totaal 5 bijeenkomsten:

 1. Signalering; waar sta je nu in het leven. De i-Toolbox wordt gebruikt ter inventarisatie..
 2. Oriëntatie; aandacht voor het eigen verhaal waaronder rouw en verlies.
 3. Verdieping van het eigen verhaal; aandacht voor gezin en relatie en psychosociale problemen.
 4. Aandacht voor persoonlijke competenties; wat kan helpen, welke mogelijkheid heb je en waar wil je uiteindelijk staan in het leven waarbij haalbare, realistische doelen worden geformuleerd.
 5. Onderscheid in wat kan jezelf, gebruik maken van de eigen energiebron en de ervaringen van anderen en betekenis geven van wat zij hebben meegemaakt. En daarnaast, waar heb je ondersteuning van anderen bij nodig; op een positieve wijze geformuleerd. Streven naar eigen motivatie. Afscheid en afronden met een persoonlijk positief statement.  

Lichaamsgerichte therapie                                                                                                                                                   Lichaamsgerichte psychotherapie is een overkoepelende term en heeft als uitgangspunt, dat er een samenhang is tussen lichaam, geest, gedachten, emoties en gevoelens.

Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS (BEPP)                                                                                                                   BEPP verenigt bewezen effectieve methoden als psycho-educatie, exposure, brieven schrijven, betekenisverlening en een afscheidsritueel in één behandeling waarmee recht wordt gedaan aan het gehele (trauma-) verwerkingsproces. Deze behandeling is ontwikkeld door prof. dr. Gersons. Het werk van Professor Gersons en de BEPP methode betekenen veel voor de behandeling en het begrip van de betekenis van trauma.

Levensboekmethode
De levensboekmethode is ontwikkeld om mensen met oorlogservaring en vluchtelingen, waar trauma en ontworteling een rol spelen, handvatten te geven om naast ingrijpende gebeurtenissen ook andere feiten en overtuigingen naar voren te halen, te duiden en hanteerbaar te maken. De levensboekmethode wordt door het CoTeam gebruikt als laagdrempelige aanvulling op de begeleiding en/of behandeling van vluchtelingen en oorlogsgetroffenen. Hulpmiddelen bij deze methode zijn teken- en schrijfopdrachten. De cliënt reconstrueert op gestructureerde wijze zijn/haar levensverhaal, waarbinnen de ingrijpende gebeurtenis(sen), maar ook de positieve levensfeiten, waarden en ervaringen een plaats krijgen. Het doel is om het gevoel van continuïteit en eenheid met betrekking tot het eigen leven, en de eigenwaarde, te bevorderen of te herstellen.

Narrative Exposure Therapy (NET)                                                                                                                                                               Bij NET staat het levensverhaal van de cliënt centraal. In de behandeling wordt na uitgebreide psycho-educatie een levenslijn gelegd, waarbij de mooie en goede gebeurtenissen of periodes in het leven van de cliënt door een bloem worden gesymboliseerd en de traumatische gebeurtenissen of periodes door een steen. Daarna worden de gebeurtenissen chronologisch gereconstrueerd en doorgewerkt, waarbij imaginaire/narratieve exposure plaatsvindt en de gebeurtenissen in hun context worden besproken.