CoTeam

Mijn naam is Aram Hasan (Linkedin), ik ben psychiater, en ik bied behandelondersteuning en -advies voor de Geestelijke Gezondheidszorg. Met een team ervaren professionals (zie CoTeam) werk ik aan het beheersbaar maken van trauma bij uiteenlopende groepen, in het bijzonder vluchtelingen en mensen van niet-westerse origine. Daarnaast helpen wij gemeenten en andere partijen bij de vormgeving en uitvoering van maatschappelijke ondersteuning aan deze doelgroep.

Ik ben zelf van Syrische afkomst, en vluchteling. Ik heb aan den lijve ervaren hoe het is om als vluchteling een nieuw leven te beginnen, in een land dat ik nu, vijftien jaar later, beschouw als mijn thuis. Werk en participatie zijn belangrijke voorwaarden voor een geslaagde integratie van ’nieuwkomers‘. Hiervoor dienen belemmeringen, door bijvoorbeeld trauma, overwonnen te worden.

Discussie en pragmatisme

In de boeiende, maar soms chaotische discussie die er momenteel gevoerd wordt, zouden we bijna vergeten dat het hoe dan ook een feit is dat er veel mensen van niet-westerse afkomst in Europa verblijven. Met een zeer uiteenlopende achtergrond. Schaamte en onbegrip, vanuit zowel de behandelaar als de vluchteling zelf, in combinatie met culturele verschillen en taalbarrières, maken dat er bij deze doelgroep over- en onderbehandeling plaatsvindt. Dat is voor alle partijen frustrerend en contraproductief. Mijn team en ik kunnen behandelteams binnen de geestelijke gezondheidszorg helpen om effectiever te werk te gaan. Ook in de maatschappelijke ondersteuning kunnen wij ertoe bijdragen dat vluchtelingen hun leven weer in eigen hand nemen en een positieve wisselwerking met hun omgeving realiseren.

Doel en missie

Het doel van deze website en de missie van mijn team is om het beleid en de uitvoering van de maatschappelijke ondersteuning en de behandeling van trauma bij vluchtelingen effectiever te maken. Hiermee dragen wij bij aan een geslaagde integratie, en daarmee aan een win-win situatie voor de vluchteling en de samenleving.

CoTeam

CoTeam is een multidisciplinair team van professionals dat zowel diagnostiek als behandeling biedt aan mensen met trauma-gerelateerde problematiek.
We bieden behandeling aan gezinnen, volwassenen en ouderen, waarbij we ons richten op een systeemgerichte aanpak. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in het werken met mensen met een niet-westerse origine.

Trauma


Een trauma ontstaat na het meemaken van een traumatische gebeurtenis.
Mensen die lijden aan een trauma proberen soms niet te denken aan de nare ervaring, omdat het ervoor zorgt dat zij zich nog slechter voelen. Doordat ze deze herinneringen weg proberen te stoppen, willen deze herinneringen juist naar de oppervlakte komen.
Dit kan gebeuren in de vorm van het voor zich zien van beelden, en de beelden kunnen zich ook uiten tijdens nachtmerries die steeds terugkomen. Niet alleen beelden, maar ook gedachten, geuren of geluiden kan bij mensen met een trauma zorgen voor spanning of paniek. Dit kan het hele leven beheersen/ontregelen.

 

Voor de volgende klachten/problemen kunt u bij het CoTeam terecht:

  • Angst- en paniekklachten; Onder andere sociale fobie en dwang
  • Posttraumatische-stressstoornis (PTSS);
  • Nachtmerries, herinneringen aan traumatische gebeurtenissen, vermijding van sociale contacten
  • Depressie; Stemmingswisselingen, traumatische rouw
  • Lichamelijke klachten die langer dan enkele weken duren en waarvoor door medisch onderzoek geen verklaring wordt gevonden (SOLK)
  • Migratie-gebonden problematiek voor 1e en 2e generatie

Cultuursensitief werken

Er wonen veel mensen van niet-westerse afkomst en een uiteenlopende achtergrond in Nederland. Aspecten als schaamte, culturele verschillen en taalbarrières, maken dat behandelingen soms moeizaam verlopen. Soms begrijpen mensen niet goed wat er precies aan de hand is. Inzicht hierin door middel van psycho-educatie is dan erg belangrijk.
We zijn een diverse groep professionals die allemaal werken op basis van interculturele sensitiviteit. Aandacht voor een vertrouwensband en een veilige omgeving is onderdeel van de samenwerking die behandelaar en cliënt aangaan. Daarbij is veel aandacht voor maatschappelijke ondersteuning, met het idee dat inclusie en participatie basisvoorwaarden zijn voor mentale gezondheid.

Diagnostiek

Voor onderzoek en diagnostiek kunnen gezinnen, volwassenen en ouderen terecht bij CoTeam GGZ.

Het onderzoek kan voorafgaan aan een behandeling bij CoTeam, maar kan ook los staan van een vervolgtraject binnen onze organisatie.
Ons team biedt uitgebreid diagnostisch onderzoek op verscheidene gebieden. Te denken valt aan psychologisch onderzoek op het gebied van: AD(H)D, sociaal-emotioneel onderzoek, angst- en stemmingsproblematiek, intelligentie bepalingen.
Afhankelijk van de vraag zal bekeken worden welke diagnostische instrumenten ingezet worden. Veelal wordt gestart met een intelligentiebepaling om te bekijken of en op welke gebieden iemand wordt onder- of overvraagd.
Belevingsonderzoek kan onder andere helderheid geven over het zelfbeeld, het zelfvertrouwen, de mate waarin iemand zich kan verplaatsen in anderen en in situaties en de gezinsbeleving.

Diagnostiek is soms moeilijk als mensen de Nederlandse taal niet goed spreken. Zowel diagnostiek als behandeling kan soms plaatsvinden in de moedertaal, in andere gevallen wordt er gebruik gemaakt van een tolk.

Locatie